پودر دکستروز ﻣﻮﻧﻮﻫﯿﺪرات (گلوکز خوراکی) چیست و چه کاربردی دارد؟

پودر دکستروز ﻣﻮﻧﻮﻫﯿﺪرات  ﯾﺎ DMH ﻣﻮﻧﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪي  ﺗﮏ داﻧﻪ اي ﯾﺎ ﺗﮏ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ اﺳﺖ . ﮐﻪ  ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ دﮐﺴﺘﺮوز و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ( ﺑﻠﻮري ﮐﺮدن ) ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ. ﻃﻌﻢ آن ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺑﺪون اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي دﯾﮕﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي زاي ﻓﻮري ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
DMH ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاي ﺟﺬب وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪن ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺮژي زا و داروﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ . DMHﻋﻤﻮﻣﺎً  در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ و ﻣﺎﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮدي داده و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺣﺲ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن را در دﻫﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﺜﻼً ﯾﮏ ﮔﺮم DMH ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 3600 ﮐﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﮑﺮ ﺳﺎده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺪن ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻓﻮراً اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﭘﻮدر دﮐﺴﺘﺮوز مونوهیدارت خوراکی

الف ) ساشه مخصوص تست G.T.T & G.C.T

پودر دکستروز دارویی در بسته بندی های55 و82.5 گرمی به دو صورت ساده و طعم دارجهت انجام تست تحمل گلوکز ( G.C.T،G.T.T)برای استفاده در آزمایشگاههای تشخیص طبی عرضه می شود.


بطری مخصوص تست G.T.T & G.C.T

این محصول با وزن خالص 82.5 گرم با شماره رفرانس 14 مخصوص تست تحمل گلوکز میباشد که از پودر دکستروز منوهیدرات تشکیل شده است که دارای دو نوع طعم دار پرتقالی و ساده می باشد.

نحوه مصرف پودر مخصوص تست G.T.T & G.C.T

به پودر داخل بطری تا خط نشانگر (300 cc) آب اضافه نموده و بعد از حل شدن، بدون تحرک، طی 10 دقیقه میل فرمایید. سپس آزمایش مرتبط انجام پذیرد.

الزامات استفاده و نگهداری

درجای خشک و خنک نگهداری شود.
در دملی 8 تا 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
درصورت تماس با چشم، با آب سرد شستشو شود.

ب ) پودر دﮐﺴﺘﺮوز در صنعت

دﮐﺴﺘﺮوز ﺑﺼﻮرت ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎ در نوشیدنی ها، ﻗﻨﺎدي ﻫﺎ ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﻧﺎن و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود . ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ ، در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﮐﺎرز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود زﯾﺮا در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺳﺎﮐﺎرز ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. دﮐﺴﺘﺮوز ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ آﺳﭙﺎرﺗﺎم ASPARTAME ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد . ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ داراي ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﺮزﯾﺴﺖ دﮐﺴﺘﺮوز اﺳﺖ .

خرید پودر دکستروز( گلوکز خوراکی)

شما میتوانید جهت خرید پودر دکستروز خوراکی که در فرازمد عرضه میشوند از طریق وبسایت رسمی فرازمد به صورت آنلاین اقدام به خرید نمایید. تهیه پودر خوراکی گلوکز همواره برای مراکز و آزمایشگاه های تشخیص طبی جز چالش های مهم و اساسی محسوب می شود ، اما فرازمد تمامی کالاهای خود را با ضمانت کیفیت و اصالت به فروش می رساند.
فرازمد این امکان را برای سهولت و راحتی شما عزیزان فراهم نموده است تا بتوانید کالا/کالاهای خریداری شده را مطابق با سلیقه خودتان از طریق روش های ارسال، اعم از پست پیشتاز ، باربری ، اتوبوس (از ترمینال) ، تیپاکس ، هوایی ( ویژه کلان شهرها) دریافت نمایید.
فرازمد همواره در تلاش است که کالای خریداری شده شما را در کوتاه ترین زمان ممکن ، پردازش و آماده ارسال کند، همچنین در صورتی که نمی دانید کدام روش ارسال را انتخاب نمایید، گزینه ارسال به انتخاب فرازمد را کلیک نموده، تا تیم پشتیبانی فرازمد با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی شما کم هزینه ترین روش ارسال را انتخاب و ارسال نماید.

قیمت پودر گلوکز خوراکی ( پودر دکستروز)

قیمت پودر دکستروز خوراکی بستگی به نوع برند و شرکت سازنده این محصول دارد ، برای مثال برند هایی مانند ایران دکستروز ، حیان و ... در فرازمد با قیمت های متفاوتی به فروش میرسد. فرازمد تمامی کالاهای خود را مستقیما از شرکت های تولید کننده و وارد کننده تامین میکند، تا شما با خیالی راحت و آسوده ، اقدام به خرید محصولات با اصالت و تضمین شده نمایید .

 

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر