دستگاه‌های آزمایشگاهی:

    این دستگاه‌ها شامل تمامی ابزارها و وسایلی هستند که برای انجام آزمایش‌ها و تحقیقات پزشکی در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شوند. انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی شامل دستگاه‌های تشخیصی، تجهیزات تجربی و سایر دستگاه‌های مختص آزمایشگاه‌های پزشکی می‌باشند.