میکروبیولوژی

    1. میکروبیولوژی یکی از شاخه‌های آزمایشگاه پزشکی است که به مطالعه میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها) و بررسی نقش آن‌ها در بیماری‌ها و همچنین تشخیص آنها می‌پردازد. تجهیزات آزمایشگاه طبی میکروبیولوژی شامل موارد زیر است: