انواع سر سمپلر ها

    سرسمپلرها با توجه به اندازه و کاربرد آن ها در جا به جایی حجم‌های متفاوت، تقسیم بندی شده اند: